กฏ กติกา มารยาทในการเล่นเกม Ghost Online

หน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว

 

กฏ กติกา มารยาทในการเล่นเกม Ghost Online

 

 ข้อบังคับในการเล่นเกม Ghost Online ที่ผู้เล่นทุกคนต้องปฏิบัติตาม หากผู้ใดฝ่าฝืนจะได้รับการลงโทษตามที่กำหนดไว้ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ข้อ กฎและกติกา บทลงโทษ
1 ห้ามใช้คำไม่สุภาพหรือหยาบคายในการพูดคุย แชทข้อความ และพูดคุยด้วยเสียง รวมทั้งห้ามพูดหรือประกาศข้อความที่รบกวนผู้อื่น เช่น ใช้ข้อความเดิมซ้ำหลายๆ ครั้ง (Flood Message)
***รวมไปถึงการใช้ภาพ สื่อ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม
ระงับการใช้งานไอดี
10 วัน
2 ห้ามส่งเสริม หรือยุแหย่ให้เกิดความแตกแยกในสังคม ในกรณีที่มีการโต้เถียงกันเกินกว่าเหตุ และไม่เหมาะสม ทีมงานจะทำการระงับไอดีทุกฝ่าย ที่ทำให้เกิดความแตกแยกในสังคม ระงับการใช้งานถาวร
2.1 ห้ามกล่าวพาดพิงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ และเชื้อพระวงศ์ทุกพระองค์ ทั้งในทางตรงทางอ้อม ระงับการใช้งานถาวร
3 ห้ามใช้ภาษาที่ส่อถึงความหมายไม่สุภาพหรือหยาบคาย และไม่เหมาะสม ในการกำหนดชื่อตัวละคร (Character), ชื่อกลุ่ม (Party), ชื่อกิลด์ (Guild) ระงับการใช้งานถาวร
4 ห้ามเสนอซื้อขายไอดีเกม ทั้งในรูปแบบของเงินในเกม หรือเงินจริง
***รวมไปถึงการส่อเจตนาที่จะกระทำการดังกล่าวในทุกๆ กรณี
ระงับการใช้งานถาวร
5 ห้ามทำการเสนอซื้อขายแลกเปลี่ยนไอเทมและเงินภายในเกม ในรูปแบบของเงินจริง
***รวมไปถึงการส่อเจตนาที่จะกระทำการดังกล่าวในทุกๆ กรณี
ระงับการใช้งานถาวร
6 ห้ามส่งเสริม และ/หรือ ใช้โปรแกรมช่วยเหลือการเล่นใดๆ ที่ไม่ใช่ Client ซึ่งมาจาก บริษัทก๊อดไลค์เกมส์ เท่านั้น รวมถึงโปรแกรมแก้ไขข้อมูลต่างๆ ที่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบเกมได้
***รวมไปถึงการส่อเจตนาที่จะกระทำการดังกล่าวในทุกๆ กรณี
ระงับการใช้งานถาวร
6.1 ห้ามใช้โปรแกรมมาโคร ทั้งจากโปรแกรมภายนอก รวมถึงมาโครที่มากับอุปกรณ์ เมาส์ คีย์บอร์ด ที่ช่วยเหลือการเล่น ระงับการใช้งานถาวร
62 ห้ามใช้โปรแกรมโกง หรือโปรแกรมช่วยเหลือการเล่น ถูกแบน Hardware ID
7 ห้ามอ้างตัวเป็น GM หรือทีมงาน GODLIKE Games หรืออ้างมีความเกี่ยวพันกับทีมงาน GODLIKE Games
***รวมไปถึงการส่อเจตนาที่จะกระทำการดังกล่าวในทุกๆ กรณี
ระงับการใช้งานถาวร
8 ห้ามใช้ Bug ของเกม ในการแสวงหาผลประโยชน์ใดๆ
***รวมไปถึงการส่อเจตนาที่จะกระทำการดังกล่าวในทุกๆ กรณี
ระงับการใช้งาน 30 วัน
และลบไอเทมที่เกี่ยวข้อง
8.1 หาก Bug นั้นๆ ทางทีมงานพิจารณาแล้วว่าเป็นบัคที่ร้ายแรง ส่งผลเสียให้แก่ระบบเกมและสังคมภายในเกม ระงับการใช้งานถาวร
9 ห้ามกระทำใดๆ ที่เข้าข่ายละเมิดหรือทุจริต (เช่น การปลอมชื่อตัวละครให้คล้ายผู้อื่น) เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลใดๆ สิ่งของ หรือไอเทมของผู้เล่นอื่นๆ ระงับการใช้งานถาวร
10 ห้ามการกระทำใดๆ ที่เข้าข่ายการพนัน
***รวมไปถึงการส่อเจตนาที่จะกระทำการดังกล่าวในทุกๆ กรณี
ระงับการใช้งานไอดี
7 วัน
11 ห้ามขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของทางทีมงาน ระงับการใช้งานไอดี
3 วัน
12 ผู้เล่นที่รับผลประโยชน์จากการใช้โปรแกรมช่วยเหลือในการเล่นใดๆ จะถือว่ามีความผิดเท่าเทียมกันกับการส่งเสริม และ/หรือ ใช้โปรแกรมช่วยเหลือการเล่นใดๆ ที่ไม่ใช่ Client ซึ่งมาจากบริษัท ก๊อดไลค์เกมส์ เท่านั้น รวมถึงโปรแกรมแก้ไขข้อมูลต่างๆ ที่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบเกมได้
***รวมไปถึงการส่อเจตนาที่จะกระทำการดังกล่าวในทุกๆ กรณี
ระงับการใช้งานถาวร
13 การหลอกลวงในการทำการแลกเปลี่ยนซื้อขาย Item เช่น การตั้งราคาสูงกว่ากำหนดหรือการจ่ายไม่ครบตามจำนวน ห้ามตั้งราคาสินค้าสูงกว่าราคาที่ NPC ตั้งขายโดยไม่เหมาะสม
***รวมไปถึงการส่อเจตนาที่จะกระทำการดังกล่าวในทุกๆ กรณี

ระงับการใช้งานไอดี

7 วัน

14 การกระทำขัดขวาง รบกวน หรือกลั่นแกล้งผู้อื่น ไม่ให้สามารถเล่นได้ตามปกติ
***รวมไปถึงการส่อเจตนาที่จะกระทำการดังกล่าวในทุกๆ กรณี

โทษครั้งที่ 1
ระงับไอดี 7 วัน

โทษครั้งที่ 2
ระงับไอดี 30 วัน

โทษครั้งที่ 3
ระงับไอดีถาวร


หมายเหตุ

(1) - บุคคล ตัวละครหรือ ID ใดที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดข้างต้นถือว่ามีความผิดและได้รับโทษเท่าเทียมกับผู้กระทำผิด

 

(2) - ผู้ใช้บริการยอมรับและทราบเป็นอย่างดีว่าการใช้โปรแกรมช่วยเล่น, การดักรับ USER ID และ Password ของผู้ใช้บริการอื่น ๆ การรบกวนการทำงานของ Server, การเจาะเข้าระบบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้ใช้บริการอื่นและการแจกจ่ายโปรแกรมช่วยเล่นหรือโปรแกรมอำนวยความสะดวก ในการกระทำความผิดดังกล่าวนอกจากเป็นความผิดตามกฎ กติกา มารยาทฉบับนี้แล้วยังเป็นความผิดตามกฎหมาย พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ซึ่งมีโทษทางอาญาทั้งจำคุก และปรับซึ่งหากเกิดการกระทำความผิดดังกล่าว ขึ้นผู้ใช้บริการยอมรับเป็นการกระทำความผิด ของผู้ใช้บริการเพียงลำพัง และผู้ใช้บริการยอมรับผิดชดใช้ความเสียหายต่าง ๆ ทุกประการเพียงลำพัง โดยไม่เกี่ยวข้องกับ GODLIKE Games แต่อย่างใด

(3) - ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับให้ทีมงานมีสิทธิในการตัดสินการกระทำความผิดของผู้ใช้บริการ รวมถึงบทลงโทษและการระงับใช้ ID ชั่วคราวเพื่อตรวจสอบตามที่เห็นสมควรได้ การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สุด(4) - ผู้ใช้บริการยอมรับและเข้าใจเป็นอย่างดีว่า การเข้าไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลของผู้ใช้บริการรายใดก็ตาม ถือเป็นความผิดร้ายแรง(5) - ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับให้การตัดสินของทีมงานให้ยึดตามหลักฐานในรูปของ screenshot ที่ทีมงานเก็บรวบรวมไว้หรือจากหลักฐานที่ผู้ใช้บริการต่างๆ ได้ส่งให้ทีมงานโดยทีมงานจะพิจารณาจากความชัดเจนของเจตนาที่ปรากฏในภาพที่ส่งมาเป็นหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาของทีมงานและผู้ใช้บริการทราบเป็นอย่างดีว่า การตกแต่งภาพเป็นเจตนากระทำความผิดและหากการกระทำดังกล่าวกระทบต่อผู้ใช้บริการที่ถูกตกแต่งภาพผู้ใช้บริการที่ส่งภาพหลักฐานเท็จมายินยอมให้ทีมงานลงโทษตามกฎ กติกาที่ทีมงานวางไว้โดยไม่มีข้อโต้แย้งหรือข้อเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้นไม่ว่าการลงโทษจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ส่งภาพหลักฐานเท็จหรือไม่ก่อให้เกิดความเสียหายก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีถูกระงับการใช้งานไม่ว่าชั่วคราวหรือถาวรก็ตาม(6) - ผู้ใช้บริการยอมรับว่าการกระทำใดๆ ที่ส่งผลหรืออาจส่งผลให้ Server ทำงานล้มเหลวหรือทำงานผิดปกติการเชื่อมต่อเป็นการทำลายทรัพย์สินของ GODLIKE Games เป็นความผิดตามกฎหมายซึ่งผู้ใช้บริการอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย(7) - ผู้ใช้บริการยอมรับว่าการกระทำใด ของผู้ใช้บริการที่ส่งผลหรืออาจส่งผลให้บุคคลอื่นไม่สามารถใช้บริการหรือจำต้องเลิกใช้บริการหรือทำให้เกิดความเสียหายขึ้น ไม่ว่าภายในหรือภายนอกเกม ถือเป็นการทำให้ GODLIKE Games เสียหาย เป็นความผิดตามกฎหมายซึ่งผู้ใช้บริการอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย(8) - เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลของผู้ใช้บริการเกม Ghost Online ผู้ขอใช้บริการจำเป็นต้องรักษา USER ID และ PASSWORD เกม Ghost Online ของท่านไว้เป็นความลับ โดยไม่แจ้งให้บุคคลอื่นทราบ และผู้ใช้บริการยอมรับว่า หาก USER ID และ PASSWORD ของผู้ใช้บริการสูญหายหรือถูกขโมยหรือถูกบุคคลอื่นแอบอ้างใช้งานผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่า GODLIKE Games และ/หรือทีมงาน ได้ใช้ความระมัดระวัง และมีมาตรการรักษาความปลอดภัยของระบบให้บริการโดยรวมอย่างเพียงพอแล้ว และผู้ใช้บริการยอมรับความเสียหายดังกล่าว (รวมตลอดถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ความเสียหายจากการถูกขโมย, การถูกบุคคลอื่นแอบอ้างใช้งาน USER ID, การถูกบุคคลอื่นขโมยหรือโอนย้ายสิ่งของต่างๆ (Items) ที่ผู้ใช้บริการได้รับจากการใช้บริการ USER ID เกม Ghost Online) เพียงลำพังโดยสิ้นเชิง และจะไม่เรียกร้องการเยียวยาใด และ/หรือความเสียหายใด ๆ จากการกระทำดังกล่าวจาก GODLIKE Games โดยสิ้นเชิง(9) - ผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับว่า USER ID และ Password เกม Ghost Online เป็นทรัพย์สินของ GODLIKE Games ผู้ใช้บริการยินยอมให้ GODLIKE Games เรียกคืนและ/หรือระงับการให้บริการชื่อ USER ID และ Password เกม Ghost Online ได้ทุกเมื่อโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ(10) - ในกรณีที่ถูกลงโทษ GODLIKE Games ขอสงวนสิทธิในการเก็บรักษาหลักฐานของการลงโทษเพียง 30 วัน นับแต่วันที่ถูกลงโทษ หากพ้นกำหนด GODLIKE Games ขอสงวนสิทธิทำลายหลักฐานดังกล่าว และผู้ใช้บริการยอมรับไม่โต้แย้งหรือเรียกร้องใดๆ เพิ่มเติม(11) - ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่า หากผู้ใช้บริการถูกลงโทษตามกฎ กติกา ผู้ใช้บริการยอมรับให้ทีมงานเกม Ghost Online มีสิทธิไม่แสดงหลักฐานการทำกระทำความผิดของผู้ใช้บริการที่กระทำความผิด ไม่ว่ากรณีใดๆ และผู้ใช้บริการจะไม่เรียกร้องความเสียหายใดๆ จาก GODLIKE Games และ/หรือ mGame ทั้งสิ้น(12) - การธุรกรรมใดๆ ในเกม ผู้ใช้บริการยอมรับและตกลงจะใช้ความระมัดระวัง และละเอียดรอบคอบเหมือนการทำธุรกรรมในโลกแห่งความเป็นจริง ในกรณีเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้น ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว(13) - GODLIKE Games ขอสงวนสิทธิทุกประการในการให้บริการ, ชดใช้หรือชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกกรณี เช่น การถูกเอาเปรียบ, การถูกหลอกลวง, ความประมาทเลินเล่อต่างๆ เช่น การไม่รักษา, ป้องกันการใช้งาน ID และ Password ของผู้ใช้บริการ ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหายขึ้นระหว่างผู้ใช้บริการด้วยกันรวมถึงการเจาะรหัสข้อมูลของผู้ใช้บริการโดยผู้ใช้บริการด้วยกัน(14) - ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับให้ทีมงาน Ghost Online และ GODLIKE Games เปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม กฎ กติกา มารยาทและบทลงโทษในการเล่นเกม Ghost Online โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า(15) - ผู้ใช้บริการได้รับทราบกฎ กติกา มารยาท และบทลงโทษในการเล่นเกม Ghost Online และรับปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและตกลงยินยอมให้ทีมงาน Ghost Online ลงโทษผู้กระทำผิดโดยปราศจากข้อโต้แย้งใดๆ(16) - ในกรณีที่เจ้าหน้าที่เข้าทำการตรวจสอบผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ และหากผู้ใช้บริการเพิกเฉยไม่ให้ความร่วมมือหรือพยายามขัดขวางการตรวจสอบ ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่ามีความผิดตามที่ได้รับแจ้งมา และยินยอมให้ทีมงาน Ghost Online ดำเนินการลงโทษตาม บทลงโทษที่กำหนดไว้(17) - ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับให้สิทธิในการส่งมอบหรือแสดงภาพหรือข้อมูลหลักฐานอันเกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดของผู้ใช้บริการเป็นสิทธิของทีมงาน Ghost Online เพียงฝ่ายเดียว(18) - ผู้ใช้บริการยอมรับและเข้าใจกฎ กติกา การใช้บริการเกม Ghost Online ฉบับนี้ทุกประการ และผู้ใช้บริการตกลงไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นจากทีมงาน Ghost Online หรือ GODLIKE Games ในกรณีผู้ใช้บริการถูกระงับการใช้งาน ID เกม Ghost Online(19) - ในกรณีผู้ใช้บริการถูกระงับการใช้งาน ID เกม Ghost Online ไม่ว่าชั่วคราวหรือถาวรผู้ใช้บริการยอมรับ และตกลงไม่เรียกคืนค่าบริการจากการเติมบัตรเติมเงิน ที่คงเหลืออยู่จากการที่ผู้เล่นเติมไว้รวมตลอดถึง ความเสียหายจากการไม่ได้ใช้บริการสิ่งของต่างๆ ภายในเกม (Items) ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนมูลค่าตามบัตรเติมเงิน เป็นสิ่งของ Items ในเกมต่างๆ หรือความเสียหายอื่นๆ ที่เกิดจากการถูกระงับให้บริการ USER ID ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น(20) - ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับที่จะไม่กระทำการใดๆ โดยอาศัยบริการหรือช่องทางจากใช้บริการเกม Ghost Online ที่ได้รับจาก GODLIKE Games ไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือกระทำการผิดกฎหมายต่างๆ หรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ผู้ใช้บริการยอมรับผิดชอบค่าเสียหายต่างๆ เพียงผู้เดียวโดยไม่เกี่ยวข้องกับ GODLIKE Games แต่อย่างใด และหากการกระทำต่างๆ ของผู้ใช้บริการก่อให้เกิดความเสียหายแก่ GODLIKE Games และ/หรือผู้เกี่ยวข้องไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเป็นความเสียหายโดยตรงจากการกระทำของผู้ใช้บริการหรือโดยอ้อมก็ตาม ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับผิดชดใช้ความเสียหายให้แก่ GODLIKE Games เต็มจำนวนความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง(21) - ท่านที่ประสงค์จะติดต่อกับบริษัทแต่ไม่สามารถติดต่อบริษัทได้ด้วยตนเอง ท่านจะต้องมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการติดต่อบริษัทแทนท่าน โดยท่านจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ หนังสือมอบอำนาจสำหรับติดต่อบริษัท ท่านสามารถใช้แบบฟอร์มทั่วไป หรือเขียนด้วยลายมือท่านเองได้ หากท่านไม่สะดวกท่านสามารถใช้แบบฟอร์มที่บริษัทเตรียมไว้ โดยกดที่นี่(22) - ผู้ใช้บริการยอมรับและเข้าใจเงื่อนไขกฎ กติกา มารยาทและบทลงโทษฉบับนี้ทุกประการ และผู้ใช้บริการตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จาก GODLIKE Games อันเนื่องมาจากการถูกระงับการใช้งาน ID(23) - กฎ กติกามารยาทและบทลงโทษฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงการขอใช้ชื่อสมาชิก ของ GOD ID หากมีส่วนหนึ่งส่วนใดของกฎ กติกา มารยาทฉบับนี้ ขัดหรือแย้งกับข้อตกลงการขอใช้ชื่อสมาชิก GOD ID ให้ส่วนนั้นตกลงเป็นโมฆะ และยึดถือตามข้อตกลงการขอใช้ชื่อสมาชิก GOD ID(24) - กรณี GODLIKE Games ยุติการให้บริการเกม Ghost Online ไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้ใช้บริการตกลงที่จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จาก GODLIKE Games ทั้งสิ้น(25) - บริษัท GODLIKE Games ได้รับอนุญาตจากบริษัท MGAME ผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เกม Ghost Online ให้เป็นผู้ให้บริการเกม Ghost Online รวมถึงการเผยแพร่ต่อสาธารณะชนแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ทั้งนี้ การตั้งเซิร์ฟเวอร์เพื่อให้บริการเกม Ghost Online, การดัดแปลงโปรแกรม, การนำเครื่องหมายเกม, ภาพตัวละคร, วิดีโอ ของเกมGhost Online ไปใช้ โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก GODLIKE Games ถือว่ากระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หากตรวจสอบพบการกระทำดังกล่าว ทางบริษัท GODLIKE Games จะดำเนินการทางกฎหมายกับผู้กระทำความผิด(26) - การตัดสินของทีมงาน GODLIKE Games ถือเป็นที่สิ้นสุด

 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

กลุ่มพูดคุย : https://f.ls/THGOGroup
Fanpage : http://fb.com/GODLIKEGhostOnline/
Website : https://f.ls/THGOWeb
Pre-register : https://f.ls/ghostpre

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬